Et fyrtårn blev rejst

Den store begivenhed i 2014 var åbningen af Værdiparken, verdens første af slagsen

Web1 Vaerdipark 2X

”Åbningen af Værdiparken i Skanderborg. En stor begivenhed, der fik stor opmærksomhed, ministerfokus, mange gæster – og er et levende bevis på at det, vi gør, er i tråd med Regeringens strategi om at vi skal genanvende en større andel af husholdningsaffaldet.”.

Direktør Annemette Fuglsang er ikke i tvivl om, at åbningen af verdens første Værdipark satte den mest markante dagsorden i Renosyd i 2014.

”Året som helhed er gået godt. Vi mærker, at vores strategi om at gå fra affald til værdi begynder at have effekt. Vi får henvendelser fra medier, vi ikke fik før, der kommer mange nye grupper på besøg, der er forespørgsler fra virksomheder m.m. Vi bliver inviteret til arbejdsgrupper og udvalg under Miljøstyrelsen. Synlighed er ikke et mål i sig selv, men vi har brug for kundernes opmærksomhed, da vi har brug for, at de involverer sig og bruger tid på at sortere affaldet rigtigt. Det er jo kunderne, der så at sige ”leverer råvarerne” til Renosyds produktion”, siger Annemette Fuglsang.

Button Vaerdiparken

 

Tak til alle kunder

Sortering af affaldet hjemme ved bopælen er blevet en god vane for Renosyds kunder, som nu i mere end to år har sorteret husholdningsaffaldet i emballage og restaffald.

”Vi vil gerne sige TAK til alle kunder. Det går simpelt hen godt med at få sorteret, og vi henter fine mængder glas, metal og hård plast via indsamlingsordningen. Mission Mulig har levet op til sit navn. Kundernes gode sortering er et vigtigt led i at nå de mål, som er fastlagt i Regeringens Ressourcestrategi”, siger Annemette Fuglsang.

”Vi har i 2014, som led i arbejdet med en ny affaldsplan, undersøgt en række muligheder for at behandle det organiske affald. Det bliver den næste store udfordring for Renosyd – men mon vi ikke også her finder en løsning, som er nem at håndtere i det daglige for vores kunder? Vi diskuterer netop nu, hvordan vi bedst udnytter værdierne i det organiske affald; skal vi sikre næringsstoffer som f.eks. fosfor? Eller skal vi se på mulighederne for at omsætte det organiske affald til biogas og brændsel?”, siger Annemette Fuglsang.

Button Affaldsplanen

 

 

Web1 Vaerdicentralen 2X

Vi gør kagen større

I 2014 blev grunden også lagt til en ny Værdicentral, som er Renosyds genbrugsbutik. Butikken åbnede 21. marts 2015.

”Vi vil skabe mere end en genbrugsbutik. Vi vil gøre kagen større for alle, der arbejder med genbrug. I Værdicentralen vil vi søge at etablere et upcycler-miljø, hvor iværksættere og små virksomheder kan leje sig ind. Vi kan levere materialer fra genbrugspladserne som ”råstoffer” til virksomhederne, deres færdige produkter kan sælges i butikken, og vi bidrager til at skabe arbejdspladser. Samtidig synliggør vi, hvordan vi kan skabe værdi ud af affaldet. Vi samarbejder ligeledes med blandt andet jobcentrene i Odder og Skanderborg kommuner, så Værdicentralen også kan blive en arbejdsplads med gode rammer for folk, der har brug for at kunne arbejde i et rummeligt miljø”, siger Annemette Fuglsang.

Button Vaerdicentralen

 

Deponi, lugt og genbrug

Renosyd har sit eget deponi ved Skårup, hvor der gennem tiden er deponeret mængder af affald. I dag deponeres kun en ganske lille del af den samlede affaldsmængde, fordi vi enten udnytter det til energi eller genanvender det.

”Siden deponiet blev etableret, er det i langt højere grad blevet muligt at udnytte værdierne i affaldet, til fordel for økonomi og miljø. Derfor er vi med i et forsøg, som skal vise, om der er mening i at åbne de gamle deponietaper og sortere affaldet i fraktioner, som vi i dag kan udnytte. Det kan for eksempel være træaffald, som kan blive til energi, eller metaller, som kan genanvendes. Der er store perspektiver i dette udviklingsprojekt, som vil kunne få betydning for deponier rundt omkring i hele Danmark”, siger Annemette Fuglsang.

Button Deponiafsnit

Web1 Deponi 2X

Deponiet i Skårup gav sidste år også anledning til en kedelig sag, da der pludselig opstod lugtgener i en nærliggende bebyggelse. Meget tyder på, at det var perkolat fra deponiet, som stik mod alle hidtidige erfaringer afgav lugt, når det blev pumpet ud i det offentlige kloaksystem og til rensningsanlægget. Perkolat er en fællesbetegnelse for den forurenede væske, som trækkes ud af deponeret affald, når regnvand siver gennem et deponi.

”Det var selvfølgelig meget generende for vores naboer. Vi forsøgte at afhjælpe de konkrete problemer hurtigst muligt og er nu ved at etablere en permanent, teknisk løsning. Vi oplevede stor velvilje fra naboerne og en åben dialog, som vi er glade for”, siger Annemette Fuglsang.

Hun ser frem til et 2015, hvor mange af de nye initiativer fra 2014 skal fortsætte over i ”normaldrift”. Men hverdag bliver det aldrig i Renosyd. De første skridt i en stor Masterplan for Renosyds arealer omkring hovedkontoret på Norgesvej i Skanderborg er taget. Masterplanen er et led i arbejdet med at fokusere endnu mere på kunderne, den skal synliggøre affaldets værdikæde og gøre hele området nemmere tilgængeligt og åbent.

Button Masterplanen

”Vejen fra affald til værdi får vi nok aldrig brolagt færdig. Hele affaldssektoren udvikler sig med rivende hast i disse år, og det er en fantastisk rejse at være med på. Nemlig hvordan vi udvikler et ”lavstatus-område” som affald til at være en vigtig del af fremtidens økonomi og miljø. De næste år kommer blandt andet til at byde på nye initiativer inden for erhvervsområdet, og vi glæder os til at møde kunderne i felten”, slutter direktør Annemette Fuglsang, Renosyd.

 

Download Artikel X2